جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ که نقشه یو تی ام حاصل از کار جانمایی ملک پایه و اساس سند تک برگ است و باید حتما تهیه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تا با ثبت این نقشه یو تی ام در سیستم کاداستر کشور […]

بیشتر بخوانید