جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند با مشخص شدن حدود ثبتی ملک و تثبیت و دیوار کشی آن روی زمین انجام میشود و در صورت مشخص نبودن حدود ثبتی ملک روی زمین و مطمئن نبودن مالک از حدود ملک خود،برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد باید نقشه یو […]

بیشتر بخوانید