جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی عملیاتی تخصصی است که به منظور معلوم شدن آدرس ثبتی ملک قدیمی انجام میشود و برای انجام این عملیات دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی ملک لازم و ضروری است و کارشناس رسمی دادگستری این عملیات تخصصی را با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی و تخصص و تجربه انجام […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و تعیین و یا بررسی حدود و مرز های ملک انجام می شود و این امرو تنها با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک مانند سند های قدیمی منگوله دار و … و بررسی این مدارک انجام […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی - کارشناس رسمی

جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی

جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که به منظور تعیین موقعیت یک ملک بر روی زمین به همراه تعیین مرزها و حدود اربعه ملک این کار را انجام می دهد و مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به نقشه تهیه شده اعتبار می دهد و این نقشه حاصل از کار […]

بیشتر بخوانید