جانمایی یو تی ام UTM

انجام جانمایی یو تی ام UTM عرصه ملک

انجام جانمایی یو تی ام UTM عرصه ملک

انجام جانمایی یو تی ام UTM عرصه ملک که به منظور تعیین مرزهای ملک و مشخص کردن موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین انجام میشود و در نهایت یک نقشه از ملک تهیه می شود که مختصات یو تی ام گوشه های ملک در نقشه درج شده است و این مختصات ها نشان […]

بیشتر بخوانید