درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی

درخواست تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی

درخواست تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی با استفاده از تفسیر عکس های هوایی موجود و یا نقشه های ثبتی موجود انجام می شود و در نهایت بررسی های انجام شده یک تامین دلیل قوی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری برای ارائه به دادگاه تهیه می شود. درخواست تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی […]

بیشتر بخوانید