درخواست تفکیک آپارتمان

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت ملک

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت ملک

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت ملک به منظور پیش خرید و پیش فروش ملک و یا صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام میشود که در صورت انجام کار برای صدور سند تک برگ برای هر واحد مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب […]

بیشتر بخوانید