درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت و تعیین حدود و مرز های ملک بر روی کره زمین انجام می شود تا با توجه به تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی نسبت به اخذ سند تک برگ برای ملک و انجام میخ کوبی چهار گوشه ملک و انجام دیوار کشی های ملک […]

بیشتر بخوانید