درخواست جانمایی پلاک ثبتی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

درخواست جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت و تعیین حدود و مرز های ملک بر روی کره زمین انجام می شود تا با توجه به تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی نسبت به اخذ سند تک برگ برای ملک و انجام میخ کوبی چهار گوشه ملک و انجام دیوار کشی های ملک […]

بیشتر بخوانید