رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ باید با مراجعه به اداره ثبت اسناد انجام شود تا در نتیجه سند تصحیح گردد در صورتی ک وضع موجود با سند همخوانی نداشته باشند و سند تصحیح نشود در نتیجه در آینده مشکلاتی برای مالک پیش می آید. پس در صورتی که ابعاد و مساحت وضع موجود […]

بیشتر بخوانید