رفع ایرادات و مشکلات سند مالکیت تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند مالکیت تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند مالکیت تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند مالکیت تک برگ با انجام تصحیح سند صورت می گیرد به طور کلی سندتک برگ مزایای بسیاری دارد و مساحت ملک به طور دقیق در آن درج می شود اما در برخی از موارد تغیراتی بین وضع موجود ملک با سند به وجود می آید و با انجام تصحیح سند […]

بیشتر بخوانید