رهاسازی ملک و تهیه نقشه

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام به این منظور انجام میشود که مرز های ملک متجاوز بر ملک مجاور و یا گذر ها جابه جا شود و در حدود ثبتی و دقیق خود قرار گیرد و تثبیت شود. زمانی نیاز می شود که قسمت های اضافی رهاسازی شود که شهرداری یا اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید