روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به این روال است که ابتدا با استفاده از تجهیزات مخصوص با دقت بالا واح های آپارتمان مترکشی میشوند و سپس مساحت هر واحد برآورد می گردد. تفکیک آپارتمان عملیاتی است که بعد از اخذ پایانکار انجام میشود و پیش تفکیک آپارتمان مشابه همان عملیات است که قبل از […]

بیشتر بخوانید