سابقه زمین از عکس هوایی توسط کارشناس

سابقه زمین از عکس هوایی توسط کارشناس دارای صلاحیت

سابقه زمین از عکس هوایی توسط کارشناس دارای صلاحیت

سابقه زمین از عکس هوایی توسط کارشناس دارای صلاحیت انجام می گیرد تا در نتیجه معلوم شود اراضی ملی است و یا احیاشده می باشد. برای انجام تفسیر عکس هوایی لازک است به فرد متخصص و با تجربه در تفسیر عکس هوایی همچون کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود این متخصص روش ها و تجهیزات مخصوصی […]

بیشتر بخوانید