صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه توسط مالک از اداره ثبت انجام می شود تا برای ملک سند تک برگ صادر شود.در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک مدارکی میخواهد تا برای ملک سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید