قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به این روال است که ابتدا با استفاده از تجهیزات مخصوص با دقت بالا واح های آپارتمان مترکشی میشوند و سپس مساحت هر واحد برآورد می گردد. تفکیک آپارتمان عملیاتی است که بعد از اخذ پایانکار انجام میشود و پیش تفکیک آپارتمان مشابه همان عملیات است که قبل از […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت طبق یک معیار مشخص و معلوم می گردد سازمان نقشه برداری کشور هر ساله طبق تعرفه تعیین میکند و کارشناسان موظف هستند طبق تعرفه عملیات تفکیک آپارتمان و پیش تفکیک آپارتمان انجام دهند. پیش تفکیک آپارتمان عملیاتی برای تعیین مساحت واقعی و دقیق واحدهای آپارتمانی میباشد این […]

بیشتر بخوانید