ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان- ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان- ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان- ماده ۱۴۷ به منظور مشخص شدن وضعیت ثبتی املاکی که تا ۱۳۷۰ ساخته شده اند و به دلایل قانونی که اخذ سند مالکیت برای آن ها ممکن نباشد با استفاده از این ماده مالک میتواند با تهیه نقشه یو تی ام از عرصه و اعیان برای صدور […]

بیشتر بخوانید