مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

در این مقاله به مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی و ضرورت آن ها برای سند مالکیت می پردازیم. مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی پلاک ثبتی ملک که همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به هر ملکی است در تقسیم اراضی برای املاک تعیین شده است […]

بیشتر بخوانید