منظور از پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت تعیین حدود و مرزهای ملک است که از طریق پلاک ثبتی ملک قابل بررسی است همچنین از دیگر مشخصاتی که می توان از روی پلاک ثبتی بررسی کرد موقعیت یک ملک بر روی زمین است. منظور از پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت پلاک ثبتی که منظور […]

بیشتر بخوانید