منظور از پلاک ثبتی ملک در سند

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت ملک

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت ملک

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت ملک که در مشخصات ملک نیز درج می شود به معنای مشخص شدن حدود و مرزهای ملک و همچنین پیدا کردن آدرس ملک و در سند تک برگی که نوع به روز شده سند مالکیت است به منظور جانمایی ملک با استفاده از پلاک ثبتی انجام می […]

بیشتر بخوانید