میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تثبیت حدود ملک بر روی زمین انجام می شود و میخکوبی چهارگوشه ملک قبل از انجام ساخت و ساز انجام می شود هم چنین برای حفاظت از حدود ملک و اراضی نیز میبایست چهارگوشه ملک میخکوبی گردد و بر روی زمین تثبیت گردد […]

بیشتر بخوانید