نحوه انجام جانمایی اسناد

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی با استفاده از اسناد قدیمی و اسناد ثبتی ملک انجام می شود  جانمایی پلاک ثبتی را میتوان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص انجام این عملیات را با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی منطقه انجام خواهد داد. در صورت نا مشخص بودن آدرس و حدود ثبتی ملک لازم است […]

بیشتر بخوانید