نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی برای ارائه تامین دلیل به دادگاه های اختلافات ملکی که این تامین دلیل تهیه شده در صورتی اعتبار دارد که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد و این تامین دلیل از طریق بررسی های عکس های هوایی انجام میشود یعنی این که […]

بیشتر بخوانید