نحوه تفسیر عکس هوایی

نحوه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و معرفی کارشناس

نحوه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و معرفی کارشناس

نحوه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و معرفی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به منظور مهر و امضای مدارک نهایی به دست آمده از تفسیر عکس که شامل تامین دلیل برای ارائه به دادگاه و یا نقشه یو تی ام حاصل از کار جانمایی ملک تعیین می شود که این مهر و امضا به […]

بیشتر بخوانید
نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی برای ارائه تامین دلیل به دادگاه های اختلافات ملکی که این تامین دلیل تهیه شده در صورتی اعتبار دارد که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد و این تامین دلیل از طریق بررسی های عکس های هوایی انجام میشود یعنی این که […]

بیشتر بخوانید