نحوه پیدا کردن آدرس از روی پلاک ثبتی

نحوه پیدا کردن آدرس از روی پلاک ثبتی

نحوه پیدا کردن آدرس از روی پلاک ثبتی

نحوه پیدا کردن آدرس از روی پلاک ثبتی نیاز به آشنایی به محدوده پلاک ثبتی در یک منطقه یا اینکه برای تشخیص آدرس با توجه به پلاک ثبتی با توجه به این که آدرس دقیق از آن ها در دسترس نیست باید جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام شود تا جای ملک […]

بیشتر بخوانید