نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز ممکن است از طرف اداره ثبت به مالک دستور داده شود در صورتی که طول و عرض و مساحتی که در سند درج شده است با طول و عرض و مساحت وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد در اینصورت شهرداری به مالک دستور تهیه نقشه بلوکی و […]

بیشتر بخوانید