نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد با انجام تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد حاصل میشود و این عملیات را کارشناس با استفاده از روش ها و تجهیزات مخصوصی انجام می دهد این عملیات در صورتی که فرد بخواهد به مساحت ملک خود پی ببرد و […]

بیشتر بخوانید