نقشه جانمایی ملک

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران به منظور تعیین مرزهای ملک و مشخص کردن این مرزها به صورت دقیق بر روی زمین است که در حالت کلی منظور تعیین موقعیت یک ملک بر روی زمین است که از این نقشه جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ و … استفاده می شود. تهیه […]

بیشتر بخوانید