نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت به این صورت می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طولهای وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیافتد و هر دو در نقشه آورده شوند در واقع نقشه هایی دو خطی به منظور تعیین موقعیت […]

بیشتر بخوانید