نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت قابل تهیه می باشد و زمانی دستور تهیه این نقشه داده می شود که مغایرتی بین ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک مشاهده گردد با تهیه این نقشه این مغایرت بررسی میشود تا مشخص شود که این مغایرت به چه صورت […]

بیشتر بخوانید