نقشه دو خطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه دو خطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه دو خطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه دو خطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه میباشد و برای اخذ جواز ساخت لازم است مدارکی تهیه گردد و به شهرداری مراجعه گردد از جمله مدارکی که شهرداری در خواست خواهد کرد نقشه مصوب شهرداری میباشد که در موقعیت های مختلف ممکن است هر […]

بیشتر بخوانید