نقشه پیش تفکیک

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق به کار می رود و زمانی به تهیه آن نیاز است که خریدار ملک خواهان پیش خرید خانه است و در این صورت برای بالا بردن اعتماد بین خریدار و فروشنده ملک باید این نقشه تهیه شود تا مساحت دقیق آپارتمان تعیین شود. برای تهیه این نقشه […]

بیشتر بخوانید