نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران به منظور تعیین مقدار قرارگیری ملک در طرح های شهرداری از جمله تعریض خیابان ها و عقب نشینی ملک ها انجام میگیرد و شهرداری پس از اجرای طرح هایش ممکن است حدود یک ملک را در این طرح تشخیص دهد و مالک نیز باید از این […]

بیشتر بخوانید