نقشه یو تی ام برای اخذ سند

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت به نحوی باید تهیه گردد تا مورد پذیرش و قبول اداره ثبت اسناد قرار بگیرد و اداره ثبت اسناد این نقشه را با دقت بالا و فرمت استاندارد که توسط یک فرد معتبر تهیه شود، قبول می کند و با تهیه این نقشه ابعاد مساحت ملک با […]

بیشتر بخوانید