نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک به این منظور توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری تهیه خواهد شد که مالک بخواهد ملک خود را بازسازی کند که در واقع در این صورت می بایست به شهرداری مراجعه کند و از این ارگان جواز ساخت اخذ کند. شهرداری برای صدور جواز ساخت از […]

بیشتر بخوانید