نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران به منظور تشخیص اراضی ملی با اراضی احیا شده انجام میگیرد در واقع اراضی ملی و طبیعی به اراضی گفته می شود که فرم طبیعی خود را حفظ کرده اند و در صورتی که کشاورزی یا زراعت در آن انجام شده باشد جزو اراضی احیا […]

بیشتر بخوانید