نقشه یو تی ام تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی انجام می شود در واقع زمانی مالک نیاز به این کار پیدا می کند که املاک توسط دولت ملی تشخیص داده شود و توسط دولت تصاحب شود در این صورت مالک برای اعتراض به این رای باید تشکیل پرونده دهد که طرف دیگر این پرونده […]

بیشتر بخوانید