نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام - جانمایی ملک - تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک که به منظور تعیین موقعیت و آدرس دقیق ملک بر روی زمین با رعایت مرزهای دقیق ملک انجام می شود و منظور از نقشه یو تی ام نقشه ای است که رد ان گوشه های ملک با مختصات یو تی ام نمایش داده شده […]

بیشتر بخوانید