نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که مشخص شود یک زمین ملی است یا جزو استثناعات است و با تشخیص سابقه کشاورزی و زراعی آن ثابت می شود زمین جزو منابع ملی نیست در صورتی که زمین ملی تشخیص داده شود و مالکیت آن از […]

بیشتر بخوانید