نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت حتما باید توسط یک فرد متخصص و مورد اعتمادی مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد و این نقشه تهیه می گردد تا مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک بررسی شود. برای تهیه این نقشه کارشناس از تجهیزات دقیقی استفاده […]

بیشتر بخوانید