نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین کشاورزی حومه تهران

نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین کشاورزی حومه تهران

نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین کشاورزی حومه تهران

نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین کشاورزی حومه تهران پس از مشخص شدن موقعیت مکانی ملک از روی سند انجام می گیرد. مشخص شدن موقعیت مکانی ملک از روی سند با جانمایی پلاک ثبتی ممکن میشود و بعد با دیوار کشی موقعیت اراضی تثبیت می شد سپس برای اخذ سند تک برگ می بایست […]

بیشتر بخوانید