نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و نقشه های یو تی ام بسیار دقیق می باشند و در سیستم مختصات یو تی ام تهیه می شوند پس باید توسط یک شخص متخصص و با تجربه تهیه شوند و کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید