نقشه یو تی ام (نقشه UTM) و اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام (نقشه UTM) و اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام (نقشه UTM) و اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام (نقشه UTM) و اخذ سند مالکیت که لازم است این نقشه توسط یک فرد دارای صاحیت و مجربی تهیه گردد. برای تهیه نقشه utm می توان به کار شناس رسمی دادگستری مراجعه نمود این متخصص فرد مورد اعتمادی است و می تواند این نقشه را با دقتی بالا تهیه نماید در نتیجه […]

بیشتر بخوانید