نقشه یو تی ام و صدور سند برای زمین کشاورزی

نقشه یو تی ام و صدور سند برای زمین کشاورزی

نقشه یو تی ام و صدور سند برای زمین کشاورزی

نقشه یو تی ام و صدور سند برای زمین کشاورزی که برای اخذ سند تک برگ برای زمین های کشاورزی بایستی نقشه یو تی ام از زمین کشاورزی تهیه کرد. برای تهیه این نقشه باید به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه کرد. کار شناسان رسمی دادگستری پس از تهیه نقشه آن را مهرو امضا می کنند. […]

بیشتر بخوانید