نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری به منظور استفاده در سازمان های دولتی نظیر سازمان ثبت و شهرداری و یا حتی اداره آب و برق و گاز تهیه می شود زیرا نقشه یو تی ام که از ملک تهیه می شود تنها در صورتی دارای اعتبار است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید