نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران جهت اخذ جواز ساخت و ساز ملک از شهرداری انجام میشود در واقع برای اینکه مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید جواز ساخت ملک را از شهرداری بگیرد و برای اخذ جواز ساخت ملک باید جانمایی ملک روی نقشه یک دو […]

بیشتر بخوانید