نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه 2

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه 2

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه ۲

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه ۲ تهران بایستی تهیه شود تا در نتیجه اخذ جواز ساخت از شهرداری ممکن باشد این نقشه زمانی در خواست می شود که بین اختلاف ارتفاعی بین ملک و گذرهای اطراف وجود داشته باشد و برای تهیه این نقشه حتما به فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید