نقشه UTM برای اخذ جواز ساخت تهران

نقشه UTM برای اخذ جواز ساخت تهران

نقشه UTM برای اخذ جواز ساخت تهران

نقشه UTM برای اخذ جواز ساخت تهران را می توان به فردی متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این متخصص برای تهیه نقشه مورد نظر شهرداری این نقشه را با دقت بالا و فرمت مورد نظر این سازمان تهیه خواهد کرد و زمانی لازم است این نقشه با مراجعه به شهرداری تهیه گردد که فرد […]

بیشتر بخوانید