نقشه UTM برای صدور سند مالکیت

نقشه UTM برای صدور سند مالکیت

نقشه UTM برای صدور سند مالکیت

نقشه UTM برای صدور سند مالکیت به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک مدارکی می خواهد تا برای ملک سند تک برگ صادر کند.از جمله این مدارک نقشه یو تی ام عرصه ملک می […]

بیشتر بخوانید