نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه 22

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه 22 تهران

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران به این صورت می باشد که در صورتیکه مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک رابه تهیه نقشه دوخطی موظف کند تابرای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود در واقع نقشه های دو خطی نقشه هایی هستند که […]

بیشتر بخوانید