نقشه utm دو خطی ملک

نقشه utm دو خطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا

نقشه utm دو خطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا

نقشه utm دو خطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا فرد دارای صلاحیت مورد قبول اداره ثبت اسناد قرار می گیرد. زمانی نقشه یو تی ام دو خطی را شهرداری از افراد در خواست خواهد کرد که بین ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود اختلافی وجود داشته باشد. نقشه […]

بیشتر بخوانید